Skip to main content

Påverkas du av regeringens budgetförslag?

Publicerades 8 Okt 2020 av Linn Albinsson

Utökat växa-stöd, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster och avdrag för gröna investeringar. Den 21 september lämnade regeringen över budgetförslag för 2021 samt höständringsbudgeten 2020 till riksdagen. Här kommer ett urval av vad vi redan idag vet att budgetpropositionen och höständringsbudgeten innehåller.

Utökat växa-stöd och tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
Växa-stödet har hittills inneburit att enmansbolag får en sänkning av arbetsgivaravgiften när den förste medarbetaren anställs. Växa-stödet föreslås bli utvidgat genom att nu omfatta ytterligare en anställd.

En skattereduktion som både är en kompensation och en konjunkturstimulans föreslås gälla under 2021 och 2022. För 2021 ska nedsättningen komma engångsvis i samband med slutskatten för det året. Skattereduktionen ska ha en tydlig låginkomsttagarprofil och vara helt utfasad vid som högst 50 000 kronor i månaden. Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft 2021.

Satsningar på besöksnäringen
För besöksnäringens omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet föreslås en satsning på 100 miljoner kronor under 2021. Åtgärder som ingår är bland annat kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd hos Tillväxtverket.

Åtgärder för att minska utsläppen från transporter
För att minska transportsektorns klimatpåverkan föreslås satsningar på 5,4 miljarder kronor. Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. För fordon som släpper ut noll gram koldioxid kommer högsta bonusbelopp höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Regeringen vill också att fler ska välja laddhybridbilar som har låga koldioxidutsläpp, därför sänker man koldioxidgränsen för bonus, från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer att uppgå till cirka 45 000 kronor.

För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas. Regeringen hoppas att bonus-malus bidrar till ett succesivt utbytande av fordonsparken. Förslaget bedöms kunna träda i kraft 1 april 2021.

Miljökompensation för godstransporter på järnväg
För att bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg ska 400 miljoner kronor årligen ska avsättas mellan 2021 – 2025. Regeringen har tidigare infört en miljökompensation för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Kompensationens utformning ses nu över i syfte att göra den mer ändamålsenlig.

Fortsatt produktionsstöd till biogas
Lantbruket och livsmedelskedjan väntas spela en central roll för produktionen av biogas, då en stor del av materialet som används för att framställa biogas kommer från dessa sektorer, till exempel gödsel, rester från livsmedelsförädling och slakterier. 200 miljoner kronor föreslås avsättas i budgeten för 2021 för att biogasstödet tillfälligt ska kunna förlängas.

Avdrag för gröna investeringar och ökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el.
Avdrag för gröna investeringar ska kunna användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller, energilagring och laddboxar. Avdraget föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Samtidigt utvidgas undantagen från skatteplikt för egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar, genom höjda effektgränser. Förslaget innebär också att förnybar el, inklusive solel, från mindre anläggningar får fullständig skattebefrielse genom utvidgning av den nuvarande möjligheten till avdrag i deklarationen. Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas, är sedan tidigare helt befriad från energiskatt men nu föreslås gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjas. Även gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget, höjs.