Behandling av Personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolag: Gazella AB, org.nr 556973-3982
Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
Telefonnummer: 08-662 03 31
E-postadress: info@gazella.se

Inledning/bakgrund

Denna informationstext riktar sig mot de individer med vilka vi är en långsiktig karriärspartner, hädanefter kallade ”kandidat” eller ”du”.
I samband med att du är i kontakt med Gazella AB (”Gazella”, ”vi”, ”vårt”), så behandlar vi dina personuppgifter. Vi gör detta för att vi vill vara en långsiktig karriärpartner. Uppgifter vi behandlar om dig är exempelvis ditt namn och e-postadresser eller telefonnummer, CV och andra arbetsrelaterade uppgifter, foton eller IP-adresser.
Insamling av personuppgifter sker på olika sätt. Du kan exempelvis dela dina uppgifter direkt till oss via mejl eller manuell uppladdning genom gazella.se. Vanligt förekommande är också att vi samlar in personuppgifter genom externa nätverk såsom LinkedIn eller annan plattform med rekrytering och karriärsskifte som ändamål.
Vi är personuppgiftsansvarig för all den behandling av personuppgifter som redogörs för i denna informationstext.

Gazellas ändamål med, samt den rättsliga grunden för, behandling av kandidaters personuppgifter

Ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att vara en långsiktig karriärspartner. Kandidat blir du när du genom något medium tillhandahåller oss uppgifter om arbetslivserfarenhet och/eller annan information som indikerar ditt intresse av att ha Gazella som karriärspartner. För att Gazella ska kunna bistå som karriärpartner krävs att vi lär känna varandra. Därför har vi för avsikt att kontakta dig, antingen en eller flera gånger. Sådan kontakt kan ske fysiskt såväl som per e-post eller telefon. Syftet med detta är att skapa oss en uppfattning om vem du är, vilken erfarenhet och vilka karriärsmål du har. För att vi ska kunna fullgöra vår roll som karriärspartner krävs att vi gör en bedömning mot bakgrund av den information vi fått av dig, av referenter och freedback från intervjuer. Vårt syfte är att skapa en uppfattning om vilka karriärmöjligheter och positioner som vi bedömer lämpar sig för dig.

Rättslig grund potentiella kandidater

Ändamålet med behandling av personuppgifter för potentiella kandidater är att en stor del av Gazellas kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekrytering och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärsutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudande som är kompetensanpassade. För att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter samlar Gazella in personuppgifter genom externa sökningar hos tredje part och behandlar dem i Gazellas kandidatsystem. karriärmöjligheter till dig.

Rättslig grund – kandidater som har samtyckt

Ändamålet med behandling av personuppgifter för kandidater som samtyckt till att finnas med i vårt nätverk är att kunna upprätthålla en långsiktig relation och för oss att vara kandidatens långsiktiga karriärpartner, innebärande att kontakta och förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i Gazellas karriärnätverk. Gazella kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster som du söker. Med anledning av att vi och våra kunder ställer höga krav på individer kan vi i vissa fall behöva utföra personlighets- och/eller kompetenstester, bakgrundskontroll och kreditkontroll som tillhandahålls av en extern leverantör (s.k. tredje part). Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas av tredje part för genomförande av sådana tester.

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

Som en del av det huvudsakliga ändamålet krävs att dela dina personuppgifter med potentiella arbets- eller uppdragsgivare. Du kommer givetvis vara medveten om delning av dina personuppgifter till sådana arbets-eller uppdragsgivare. Till dessa delar vi uppgifter om din arbetslivserfarenhet och eventuellt andra uppgifter, beroende på specifik tjänst och hur långt du kommit i en anställnings- eller uppdragsprocess.
Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden för lagring och drift av våra system. Med våra personuppgiftsbiträden har vi tecknat avtal i vilket biträdena åtar sig skyldigheter i syfte att säkerställa och skydda dina fri-och rättigheter.

Sker någon tredjelands överföring?

Under vissa omständigheter överför våra personuppgiftsbiträden uppgifter utanför EU/EES. I dessa fall tillgodoser Gazellas personuppgiftsbiträden att behandlingen sker utifrån adekvat skyddsnivå eller med hjälp av andra säkerhetsåtgärder som bedöms vara nödvändiga.

Hur länge sparas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar sparas till dess att du avslår vårt erbjudande om att bli din karriärpartner, eller till då vi inte längre är din karriärspartner. Vi anses inte vara din karriärspartner först när du eller vi gör ett aktivt val att vi så inte längre ska vara. Vi kan exempelvis bedöma att radera dina personuppgifter om du inte varit i kontakt med oss under en period om 24 månader, eller om din profil inte längre lämpar sig för vårt uppdrag. Vi kommer att meddela dig innan en sådan radering blir aktuell, i syfte att låta dig inkomma med skäl för att inte radera.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få bekräftat vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör. Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@gazella.se.

I de fall Gazellas behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kommer Gazella inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida Gazella inte av rättsliga skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så vår legala skyldigheter hindrar från att radera dina uppgifter kommer vi i stället markera dem så att de inte längre aktivt används i vårt system. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till info@gazella.se för att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att bemöta din förfrågan så snart det är möjligt.

Automatiserat beslutsfattande

Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Frågor eller synpunkter

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@gazella.se eller genom att ringa 08-662 03 31, så hjälper vi dig efter bästa förmåga. Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, www.datainspektionen.se).