Behandling av Personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolag: Gazella AB, org.nr 556973-3982
Adress: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
Telefonnummer: 08-662 03 31
E-postadress: info@gazella.se

Inledning/bakgrund

I samband med att du är i kontakt med Gazella AB, med anledning av de tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig. Vi gör detta för att vi vill vara en långsiktig karriärpartner. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer, men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person. Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på̊ vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för behandling av kandidaters personuppgifter

Det huvudsakliga ändamålet med att behandla kandidaters personuppgifter är att vara en långsiktig karriärspartner. Kandidat blir du när du genom något medium tillhandahåller oss din/ditt CV och/eller annan information som indikerar ditt intresse av att ha Gazella som karriärspartner. För att Gazella ska kunna bistå som karriärpartner krävs att vi lär känna varandra. Därför har vi för avsikt att kontakta dig, antingen en eller flera gånger. Sådan kontakt kan ske fysiskt såväl som per e-post eller telefon. Syftet med detta skapa oss en uppfattning om vem du är, vilken erfarenhet och vilka karriärsmål du har. För att vi ska kunna fullgöra vår roll som karriärspartner krävs att vi gör en bedömning mot bakgrund av den information vi fått av dig. Vårt syfte är att skapa en uppfattning om vilka karriärmöjligheter och positioner som vi bedömer lämpar sig för dig.

Ändamål

Gazella samlar in personuppgifter (bl.a. CV) antingen genom i) att låta personer (”Kandidater”) skicka till Gazella via mejl, ii) externa nätverk, eller iii) då när Kandidater laddar upp CV genom gazella.se. I fall då Gazella till en början behandlar personuppgifterna för ett särskilt specifikt ändamål, t.ex. en särskild tjänst som dyker upp och man hittar en kandidat via LinkedIn eller att en kandidat söker den specifika tjänsten via annat medium, då behandlar Gazella uppgifterna med ett berättigat intresse.

Att hitta en anställning eller ett konsultuppdrag kan ta tid. Därför behöver Gazella lagra (behandla) personuppgifter under en längre period. När Gazella har kontakt med en Kandidat så blir denne informerad om att Gazella kommer att kontakta kandidaten i fall en ny jobbmöjlighet dyker upp, att Kandidat ingår i Gazellas nätverk och därmed att Gazella behåller Kandidatens uppgifter. I detta fall avtalar Gazella om att vara Kandidatens långsiktiga karriärspartner. Gazella åtar sig rollen att återkoppla vid nya karriärmöjligheter, och inte bara för ett särskilt ändamål, vilket görs med stöd av den överenskommelse om att Gazella är Kandidatens långsiktiga karriärspartner (rättslig grund: fullgörande av avtal).

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

De anställda hos Gazella arbetar löpande med att matcha våra kandidaters CV med noggrant utvalda företag som vi bedömer som potentiella arbets- eller uppdragsgivare.

Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden för lagring och drift av våra system. Med våra personuppgiftsbiträden har vi tecknat avtal i vilket biträdena åtar sig skyldigheter i syfte att säkerställa och skydda dina fri-och rättigheter

Sker någon tredjelands överföring?

Under vissa omständigheter överför våra personuppgiftsbiträden uppgifter utanför EU/EES. I dessa fall tillgodoser Gazellas personuppgiftsbiträden att behandlingen sker utifrån adekvat skyddsnivå och med hjälp av andra säkerhetsåtgärder som bedöms vara nödvändiga.

Hur länge sparas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar sparas till dess att vi inte längre är din karriärspartner.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör. Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@gazella.se.

Automatiserat beslutsfattande

Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@gazella.se eller genom att ringa 08-6620331, så hjälper vi dig efter bästa förmåga. Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, www.datainspektionen.se).