Skip to main content

Personuppgiftsbehandling

1. Vem är personuppgiftsansvarig?
Bolag: Gazella AB, org.nr 556973-3982
Adress: Västra Järnvägsgatan 23, 111 64 Stockholm
Telefonnummer: 08-662 03 31
E-postadress: info@gazella.se

Gazella AB (org.nr 556973-3982) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Vi värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss. Vi vill vara transparenta i hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra besökare på vår webbplats, därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar varför och hur vi behandlar dina personuppgifter och cookies.

2. Ändamål
Det huvudsakliga ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att vara en långsiktig karriärspartner. Kandidat blir du när du genom något medium tillhandahåller oss uppgifter om arbetslivserfarenhet och/eller annan information som indikerar ditt intresse av att ha Gazella som karriärspartner. För att Gazella ska kunna bistå som karriärpartner krävs att vi lär känna varandra. Därför har vi för avsikt att kontakta dig, antingen en eller flera gånger. Sådan kontakt kan ske fysiskt såväl som per e-post eller telefon. Syftet med detta är att skapa oss en uppfattning om vem du är, vilken erfarenhet och vilka karriärsmål du har. För att vi ska kunna fullgöra vår roll som karriärspartner krävs att vi gör en bedömning mot bakgrund av den information vi fått av dig, av referenter och feedback från intervjuer. Vårt syfte är att skapa en uppfattning om vilka karriärmöjligheter och positioner som vi bedömer lämpliga för dig. Gazella är personuppgiftsansvarig för all den behandling av personuppgifter som redogörs för i denna informationstext.

3. Personuppgifter och cookies
Till personuppgifter räknas all typ av information som kan knytas an till en identifierad eller identifierbar fysisk person; namn, adress och personnummer är vanliga exempel men även foton och ljudupptagningar klassas som personuppgifter. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen skapar och lagrar på din dator eller mobila enhet. För att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse på gazella.se använder vi cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på webbplatsen och för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och förse besökaren med skräddarsytt material anpassat efter den som besöker sidan. För att anpassa sidan efter besökaren spårar vi vad besökaren klickar på och hur besökaren rör sig på webben. Det gör att vi lättare kan rekommendera vidare läsning av relevant information inom samma eller relaterade områden.

Du kan välja att besöka vår hemsida utan cookies men då blir upplevelsen inte personligt anpassad och så bra som den är tänkt att vara. Vi kan då endast samla data om arbetsplats, geografisk plats, företagsstorlek, bransch, men inga personuppgifter. Om du vid besök på vår hemsida registrerar dig i något av våra formulär, startar en chatt, anmäler dig till ett event, laddar ner guide eller annan fil, kommer vi be dig att lämna ifrån dig personuppgifter för att kunna förse dig med den information som du önskar. När du då vid något tillfälle under ditt besök på webbplatsen lämnar din mailadress till oss kan vi, efter du lämnat ditt godkännande, kontakta dig med förslag på annan information vi tror du kan finna relevant.

4. Varför och när lagrar Gazella dina personuppgifter?
4.1 Kandidater

Gazellas huvudsakliga ändamål med behandling av personuppgifter för potentiella och samtyckande kandidater är vår strävan efter att vara en långsiktig karriärspartner samt att en stor del av vår kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekrytering och/eller konsultuthyrningsprocesser samt kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till kandidater. Kandidat blir du när du genom något medium tillhandahåller oss uppgifter om arbetslivserfarenhet och/eller annan information som indikerar ditt intresse av att ha Gazella som karriärspartner. För att Gazella ska kunna bistå som karriärpartner krävs att vi lär känna varandra. Därför har vi för avsikt att kontakta dig, antingen en eller flera gånger. Sådan kontakt kan ske fysiskt såväl som per e-post eller telefon. Syftet med detta är att skapa oss en uppfattning om vem du är, vilken erfarenhet och vilka karriärsmål du har. För att vi ska kunna fullgöra vår roll som karriärspartner krävs att vi gör en bedömning mot bakgrund av den information vi fått av dig, från referenser och feedback från intervjuer. Vårt syfte är att skapa en uppfattning om vilka karriärmöjligheter och positioner som vi bedömer lämpar sig för dig.

4.2 Personuppgiftsbehandling – Rättslig grund potentiella kandidater

Ändamålet med behandling av personuppgifter för potentiella kandidater är att en stor del av Gazellas kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekrytering och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärsutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade. För att kunna kontakta dig som potentiell kandidat avseende relevanta karriärmöjligheter samlar Gazella in personuppgifter genom externa sökningar hos tredje part och behandlar dem i Gazellas kandidatsystem.

4.3 Personuppgiftsbehandling – Rättsligt grund kandidater som har samtyckt

Gazella vill vara en långsiktig karriärpartner för våra kandidater. Ändamålet med behandling och lagring av personuppgifter av befintliga kandidater är att möjliggöra för en långsiktig relation, innebärande att vi kan komma att kontakta kandidater och förmedla karriärerbjudanden till det kandidater som samtyckt till att lagras i Gazellas karriärsnätverk. Gazella kommer inte aktivt samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller andra uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster som du söker. Med anledning av att vi och våra kunder ställer höga krav på individer kan vi i vissa fall behöva utföra personlighets- och/eller kompetenstester, bakgrundskontroll och kreditkontroll som tillhandahålls av en extern leverantör (s.k. tredje part). Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas av tredje part för genomförande av sådana tester.

5. Hur hanterar Gazella cookies?
För att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse på gazella.se använder vi cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på webbplatsen och för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och förse besökaren med skräddarsytt material anpassat efter den som besöker sidan. För att anpassa sidan efter besökaren spårar vi vad besökaren klickar på och hur besökaren rör sig på webben. Det gör att vi lättare kan rekommendera vidare läsning av relevant information inom samma eller relaterade områden.

5.1. Gazella använder följande trackers för att spåra och analysera cookies på vår webbplats:

– Google Tag manager
Används i syfte att lagra besöksantal på webbplatsen, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts. Informationen som samlas in är anonym.

– Facebook pixel
Används för att mäta, optimera och skapa målgrupper för våra annonskampanjer utifrån våra hemsidesbesökare.

– Google Analytics
Används för att samla in statistik om hur besökare använder vår webbplats. Vi sammanställer informationen till rapporter som används i marknadsföringssyfte och för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Google Analytics använder bara första parts cookies.

– Hubspot
Genom Hubspot lagrar vi dina personuppgifter och cookies för att samla information i försäljnings- och marknadsföringssyfte. Informationen används för att kunna ge relevant information till besökare och att förbättra upplevelsen av vår hemsida. Denna data används enbart för internt bruk och efter samtycke från användaren där de frivilligt lämnat ifrån sig personuppgifter. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder här: hubspot-cookies.

5.2 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du kan radera redan lagrade cookies samt förhindra vidare lagring av cookies via din webbläsare. Tillvägagångsättet kan variera beroende på vilken webbläsare du använder, vi hänvisar dig därför till din webbläsares hjälpavsnitt för information om hur du går till väga.

6. Hur hanterar Gazella personuppgifter?
Vid samarbeten med kund, leverantör och kandidat använder Gazella, vid behov och efter samtycke, följande system för lagring av personuppgifter:

– Ekonomisystem
– Faktureringssystem
– Avtalssigneringssystem
– Kandidatsystem
– Kundbearbetningssystem

6.1 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Gazellas behandling av dina personuppgifter grundar sig på det samtycke du gett oss men du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kommer Gazella inte längre behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida Gazella inte av rättsliga skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar från att radera dina uppgifter kommer vi istället markera dem så att de inte längre aktivt kan användas i vårt system.

Som registrerad har du alltid rättighet att:

– Få bekräftat vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag.

– Begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av dina personuppgifter.

– Få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, vanligt förekommande maskinläsbart format, om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du kan närsomhelst utöva dina rättigheter kring ovanstående punkter kostnadsfritt. Du gör det enklast genom att kontakta oss på info@gazella.se. Vi kommer att bemöta din förfrågan så snart det är möjligt!

6.2 Hur länge lagrar Gazella personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar sparas till dess att du avslår vårt erbjudande om att bli din karriärpartner, eller till då vi inte längre är din karriärspartner. Vi anses inte vara din karriärspartner först när du eller vi gör ett aktivt val att vi så inte längre ska vara. Vi kan exempelvis bedöma att radera dina personuppgifter om du inte varit i kontakt med oss under en period om 24 månader, eller om din profil inte längre lämpar sig för våra uppdrag. Vi kommer meddela dig innan en sådan radering blir aktuell i syfte till att låta dig lämna skäl för att inte bli raderad.

7. Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?
Som en del av det huvudsakliga ändamålet krävs att dela dina personuppgifter med potentiella arbets- eller uppdragsgivare. Som kandidat informeras du alltid om delning av dina personuppgifter till arbets-eller uppdragsgivare skulle vara aktuellt. Till arbets- eller uppdragsgivare delar vi uppgifter om din arbetslivserfarenhet och eventuellt andra uppgifter, beroende på specifik tjänst och hur långt du kommit i en anställnings- eller uppdragsprocess. Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för lagring och drift av våra system. Med våra personuppgiftsbiträden har vi tecknat avtal i vilket biträdena åtar sig skyldigheter i syfte att säkerställa och skydda dina fri-och rättigheter.

8. Sker någon tredjelands överföring?
Under vissa omständigheter överför våra personuppgiftsbiträden uppgifter utanför EU/EES. I dessa fall tillgodoser Gazellas personuppgiftsbiträden att behandlingen sker utifrån adekvat skyddsnivå eller med hjälp av andra säkerhetsåtgärder som bedöms vara nödvändiga.

9. Automatiserat beslutsfattande
Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

10. Frågor eller synpunkter
Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter cookies är du välkommen att kontakta oss via info@gazella.se eller genom att ringa 08-662 03 31. Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hem