Skip to main content

Ny som chef? Omställning, synsätt och möjligheter

Publicerades 20 Feb 2019 av Linn Albinsson

Att ha förståelse och kunskap om vad det innebär att leda en personalgrupp är ett första steg i att lyckas som chef. Det är viktigt att man som ny chef förstår att varje chefsposition ska kunna bidra till företagets fortsatta framgång. För att man som chef ska kunna ge sina medarbetare de förutsättningar som behövs, krävs en förståelse för samspelet mellan inre och yttre faktorer, samt att personalens välbefinnande och resultat går hand i hand. Det är sedan varje chefs uppgift att utefter dessa faktorer sätta mål, tillföra resurser och se till att följa upp och stödja sina medarbetare längs vägen.

  • Inre och yttre faktorer

Varje person i ett företag har sina inre respektive yttre förutsättningar för att lyckas i sitt jobb. Inre faktorer kan vara kunskap, erfarenhet eller personlighet. De yttre kan vara organisationens struktur, kollegor, utrustning och kultur för att ge några exempel. Förenklat är de inre och yttre förutsättningarna kollektivt uttömmande för vad som påverkar en medarbetares möjligheter och tillsammans utgör de utgångsläget för att nå bra resultat och en välmående personalstyrka.

En chef ska finnas där för sina medarbetare och inte tvärtom. En vanlig missuppfattning som ny chef kan vara att man inte förstår att de yttre faktorerna har en övervägande stor betydelse i påverkan av personalens möjlighet att nå goda resultat. Det går inte alltid att påverka alla yttre faktorer men man måste jobba tillsammans för att undanröja de yttre hinder som finns och uppstår. En chef ska aktivt hjälpa sina medarbetare att navigera och måste förstå att man i rollen är en kugge i ett mycket större hjul som behöver hållas i ständig rullning, även när saker omkring förändras.

  • Sätta mål och tillföra resurser

Gemensam framgång beror många gånger på chefens förståelse för varje enskild individs förutsättningar. Det är därför kritiskt att varje chef får insikt i omständigheterna som påverkar personalens situation, för att själv i rollen som ansvarig kunna uppnå de uppsatta målen för hela gruppen. Det är viktigt att varje individ är medveten om vilka förutsättningar som krävs för att kunna verka, ta egna initiativ och nå sina individuella mål. En bra chef måste därmed påverka förutsättningar som finns, exempelvis processer, tid och resurser för att kunna tillgodose personalens behov i möjlig utsträckning. Därför kommer chefens mandat, förmåga och möjlighet att påverka vara viktigt på både kort och lång sikt.

När detta blir ett gemensamt synsätt och samspel för både medarbetare och chef kommer det i praktiken kunna innebära goda möjligheter att nå goda resultat inom ett bolag. För många kan denna inställning vara naturlig, medan det för andra är en omställning vid övergång från medlem av ett team till en ledande position inom gruppen. Genom att tillämpa detta perspektiv kan varje individ och företag tillsammans skapa en gynnsam grund för att utvecklas och nå till nya höjder.