Skip to main content

Interim Stockholm

Interim

Gazella erbjuder våra klienter kvalitetssäkrade interim konsulter i Stockholm till tidsbegränsade uppdrag och kan snabbt leverera en kompetent extraresurs.

Vi bygger långsiktiga klientrelationer

Interimstjänster

  • Gazella erbjuder våra klienter kvalitetssäkrade kandidater till tidsbegränsade uppdrag och kan snabbt leverera en kompetent extraresurs.
  • Våra klienter kan ibland befinna sig under tidspress och i behov av extra personal, då kan Gazella förstärka verksamheten under en tillfällig period.
  • Tack vare ett stort konsultnätverk av ekonomer, ett kraftfullt searchverktyg och hög tillgänglighet lyckas vi lösa varje inkommande behov och snabbt förse våra klienter med rätt konsult.
  • Vi upplever en stark trend i branschen då fler ekonomer än tidigare har en positiv inställning till att arbeta som konsulter.
  • Samtidigt är det många företag som initialt efterfrågar en konsult för att sedan, efter ett lyckat samarbete, erbjuda personen en övergång till en fast tillsvidareanställning.

1. Behovsanalys interim och search

När ett nytt konsultuppdrag inkommer till Gazella dokumenterar och analyserar vi den tillgängliga informationen. Det sammantagna underlaget ligger sedan till grund för hela processen, från search till uppdragets start. Förståelsen för klientens behov och nuvarande förutsättningar är avgörande för att Gazella ska kunna leverera i enlighet med förväntningarna. Utifrån den fastställda kravprofilen genomförs omfattande sökningar i Gazellas interna searchverktyg, externa databaser och professionella nätverk. Gazella har genom kartläggning ett stort nätverk av kandidater som vi håller kontakten med. Detta proaktiva arbete ger oss tillgång till rätt kompetenser för att kunna stötta våra klientbolag vid varje personalbehov. Detta långsiktiga åtagande kräver stort engagemang, samt välutvecklade och uppdaterade system.

2. Intervju och kvalitetssäkring

De potentiella kandidaterna som identifieras kvalitetssäkras genom intervjuer där minst en av Gazellas utbildade rekryteringskonsulter, med hjälp från en senior specialist, säkerställer kandidatens kompetenser. För varje konsult utför vi referenstagning, som utgörs av samtal med minst två tidigare uppdragsgivare/chefer till konsulten. Gazella gör därefter ett urval och presenterar de mest lämpade konsulterna för uppdragsgivaren som sedan får möjlighet att träffa dessa på intervju innan ett slutgiltigt val görs och avtal signeras.

3. Avtal och uppföljning av interimsuppdraget

Då Gazella arbetar med anställda konsulter till resursuppdrag är våra löpande kvalitetssäkringsrutiner utformade för att säkerställa att en löpande kontakt upprätthålls med såväl den ansvarige uppdragsgivaren som den tillsatta konsulten under hela uppdraget. Mot slutet av konsultuppdraget händer det ofta att uppdragsgivaren i samråd med konsulten önskar förlänga uppdraget eller låta samarbetet övergå i en tillsvidareanställning.

Ledande företag väljer Gazella