Skip to main content

Hur generation z påverkar arbetsgivare

Publicerad 17 juni 2019 av Linn Albinsson

Efter att Generation Y (de s.k. Millenials) fått stå i centrum för diskussionen om vad som karaktäriserar de allra yngsta på arbetsmarknaden är det dags att påbörja diskussionen om nästa grupp. Dessa personer benämns som Generation Z och har gemensamt att de är födda från mitten av 1990-talet fram till 2016 och är den första generationen som aldrig har upplevt tiden utan internet. Nu påbörjar dessa personer sitt inträde på arbetsmarknaden och företag kommer att behöva vidga sina vyer framåt för att möta deras förväntningar om en värdefull arbetsplats.

För Generation Z är det är viktigt att det tydligt framgår vilka värderingar som ett företag står och tar aktiv ställning för. Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att företagets identitet och handlingar ska genomlysa allt som bolaget gör. Exempel som höjer ett företags attraktionskraft för denna generation kan vara en transparant affärsplan, tydliga utvecklingsmål, en kultur där anställda visar empati och ger direkt feedback. Generation Z söker en arbetsplats där man får stor frihet och flexibilitet, samtidigt som man ser ett tydligt syfte med sitt arbete.

Ekonomiskt
Generation Z delar Millenials tänk kring ekonomi och karriär, där båda generationerna är ambitiösa, bryr sig om sin ekonomi, pension och värderar sin karriär högt. Millenials har till skillnad mot Generation Z ett större fokus på att tjäna pengar. Generation Z har en stor drivkraft i att göra karriär men de är i mycket större utsträckning drivna av syfte och värderingar, snarare än ekonomiska aspekter. Generation Z har högt entreprenörskap där självständighet, ägandeskap och flexibilitet på arbetsplatsen är viktigt.

Politiskt
Generation Z har växt upp i en värld där konflikt och krig är en del av vardagen. De har varit med under perioder av flyktingkriser, konflikter kring IS, klimatförändringar och är väl insatta i vad det har för effekter för samhället. De är en generation som har växt upp i vår digitaliserade värld och har redan från tidig ålder exponerats för extremt mycket information genom olika medier, både pålitliga och mindre pålitliga. Allt detta har lett till att Generation Z har en underliggande oro och skepsis till omvärlden. De är vana vid fake-news och ställer sig kritiska till uttalanden från ledare och högre auktoriteter. Generation Z lägger sig i protester och frågor rörande samhälle och politik och är en engagerad generation som vill göra skillnad. Jämställdhet och miljö är viktiga frågor.

Socialt
Generation Z är barn till Generation X som har uppfostrat och lärt sina barn vikten av etik, ansvarstagande och självförtroende. Generation Z har också vuxit upp i ett samhälle fullt av både microinfluencers och starka förebilder som tar ställning i sociala frågor gällande till exempel rasism, jämställdhet, feminism och ställer sig frågande mot företag som missköter arbetsförhållanden och arbetsklimat. Detta har bland annat påverkat Generation Z till att vara den mest toleranta generationen hittills. Det är en generation som tycker det är viktigt att få uttrycka sin egen identitet och ta ställning, men man har stor acceptans för olikheter. Det handlar om att ta ställning för något, snarare än att sätta sig emot. Generation Z är villiga att spendera mycket tid på jobbet men kräver ett tydligt syfte. Den känslomässiga intelligensen är lägre i denna grupp då de inte är lika vana vid det personliga mötet. Socialt ligger generationen efter i hur man bemöter konflikter, läser ansiktsuttryck och tonlägen i diskussioner, gentemot tidigare generationer.

Teknik
Generation Z har vuxit upp i en värld där internet hör till vardagen och gränsen mellan jobb och privatliv har suddats ut i stor utsträckning med tanke på det uppkopplade livet. Generationen är van vid mycket information och omväxling, har svårare att behålla fokus och deras ”attention span” anses kortare gentemot tidigare generationer. De har en strömmande inlärning där man googlar och tar in ny information hela tiden.

Hur Generation Z påverkar arbetsgivare
Företag bör dela generationens positiva inställning till ny teknik och arbeta för att effektivisera och främja ny teknik, samarbeten och arbetssätt. Mobilitet och att få jobba flexibelt är något den yngre generationen prioriterar högt i val av arbetsplats. En arbetsplats med en transparent affärsplan, en tydlig identitet med ställningstagande ökar företagets attraktionskraft. Tydlig målsättning för vidareutveckling med intern och extern utbildning är viktigt, man söker omedelbar feedback, årliga medarbetarsamtal räcker inte längre.

Ångest och depression ökar hela tiden i Sverige. Ett företag som visar empati anses som mer attraktiv som arbetsgivare för Generation Z och det kommer finnas ett behov av exempelvis teknikfria zoner, avkopplingsrum och att driva egna projekt för att bryta vardagen. Generation Z är en entreprenörgeneration. Det innebär inte att alla vill starta eget, utan snarare om frihet och chans till att få vara med och utveckla sin arbetsplats. Status är inte lika viktigt för dem som för Millenials, Generation Z söker stabilitet och trygghet på arbetsplatsen.