Skip to main content

CSRD: En genomgång för ekonomer

Publicerades 2024-15-april av Soraya Contreras

Den europeiska lagstiftningen om hållbarhetsrapportering har tagit ett stort steg framåt med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Den nya hållbarhetsrapporteringen har lyfts till samma nivå som den ekonomiska rapporteringen för att främja transparens och ansvarsskyldighet i flera viktiga frågor. Många välkomnar skiftet, för visst är det viktigt och för en god sak, men lika många företagare inser att det kommer att krävas en stor insats från ekonomiavdelningen för att lagkraven ska kunna mötas. Här sammanfattar vi vad CSRD innebär för dig som ekonom.

bemoter-du-de-hoga-forvantningarna-pa-dig-som-konsult

Vad är CSRD?

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera rapporteringen av hållbarhetsinformation från företag. Det ersätter det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) och har som mål att öka transparensen och jämförbarheten av hållbarhetsinformation.

De nya kraven inkluderar mer detaljerad rapportering om miljö, sociala frågor, anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. Direktivet kommer att kräva att dessa företag rapporterar om hur deras verksamhet påverkar och påverkas av hållbarhetsfrågor, och hur de bidrar till en hållbar utveckling i stort.

Vad behöver jag veta om ESRS?

ESRS är de specifika standarderna som har utvecklats för att definiera hur företag ska rapportera sin hållbarhetsinformation i linje med CSRD. Standarderna definierar de konkreta kraven på vad som ska rapporteras, samt hur informationen ska struktureras och presenteras. Syftet är att säkerställa att den hållbarhetsinformation som företagen rapporterar är jämförbar, tillförlitlig och relevant för alla intressenter.

När träder CSRD i kraft i Sverige?

De som omfattas av CSRD i Sverige enligt den lagrådsremiss som regeringen beslutade om den 15 februari 2024 är:

 • Stora börsnoterade företag och koncerner med fler än 500 anställda: De här företagen ska börja tillämpa CSRD-direktivet från och med det räkenskapsår som börjar närmast efter juni 2024.

För andra stora företag och koncerner, med undantag för små och icke-komplexa institut samt captivebolag, börjar de nya rapporteringskraven att gälla för räkenskapsår som inleds efter utgången av 2024.

Gränsvärdena för vilka företag och koncerner som behöver upprätta hållbarhetsredovisning är:

 • Nettoomsättningen på minst 550 miljoner kronor och balansomslutning på minst 280 miljoner kronor.

Införlivandet av CSRD, som kräver att företagen rapporterar i enlighet med EU:s gröna taxonomi, innebär också att fler företag kommer att omfattas av de detaljerade rapporteringskraven som fastställs av taxonomiförordningen.

Vilken avdelning ska ansvara för CSRD?

För att lyckas med hållbarhetsrapporteringen krävs en gemensam insats från flera avdelningar:

 • Ledningsgruppen behöver definiera företagets hållbarhetsstrategi och se till att resurser fördelas på ett sätt som möjliggör att den följs.
 • Ekonomiavdelningen ska säkerställa att alla ekonomiska aspekter av hållbarhetsrapporteringen är korrekta och i enlighet med de nya standarderna.
 • Complianceavdelningen måste granska och säkerställa att företagets rapportering stämmer med CSRD och andra relevanta lagkrav.
 • IT-avdelningen ansvarar för att säkerställa att lämpliga system och integrationer finns på plats för att samla in, lagra och hantera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.

Så kan du som ekonom förbereda dig

Att göra ditt företag redo för CSRD kräver noggrann planering. Det räcker inte att ändra rapporteringsrutinerna för att möta lagkraven. Här krävs en integrerad strategi som omfattar allt från utbildning av medarbetarna till anpassning av både processer och system.

Börja i god tid, så slipper du oväntade överraskningar när det blir dags för ditt företag att lämna in den första rapporten.

CSRD-checklista steg för steg

Här följer en steg-för-steg-guide över hur du kommer i gång med företagets CSRD-arbete.

 • Förstå CSRD-kraven: Lägg tid på att skapa en grundläggande förståelse för vad CSRD innebär för ditt företag och din bransch.
 • Analysera aktuella ESRS-standarder: Djupdyk i de specifika standarderna som är relevanta för din bransch.
 • Genomför dubbel väsentlighetsanalys: Identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och dess intressenter.
 • Utbilda dig: Säkerställ att ditt team har den kunskap och de färdigheter som krävs för att möta de nya rapporteringskraven.
 • Anpassa processer och system: Utvärdera och anpassa dina interna processer och IT-system för att hantera och rapportera hållbarhetsdata effektivt.
 • Integrera hållbarhetsrapportering med ekonomisk rapportering: Arbeta för en sömlös integration mellan hållbarhetsrapportering och ekonomisk rapportering för att få en översikt över företagets totala prestation.

Känner du dig inte riktigt redo att ta tag i CSRD?

CSRD ställer nya och utmanande krav på europeiska företag, och många påverkas av direktiven redan i år. Vi har många ekonomer och CSRD-specialister i Gazellas nätverk. Flera av dem är redo att hjälpa ditt företag med förändringsprocessen.

Våra slipade ekonomer kan hjälpa till med allt från genomförandet av den dubbla väsentlighetsanalysen till att säkerställa att din rapportering uppfyller de ESRS-krav som finns i just din bransch.

Boka ett möte med en av våra experter i dag, så berättar vi mer.

Gazella arbetar med rekrytering & interimstjänster, med ekonomen i fokus. Vi arbetar i specialiserade team inriktade på; chefspositioner, controlling och löpande redovisning.

Våra erfarna rekryteringskonsulter och personalvetare arbetar nära våra experter med lång operationell linjeerfarenhet. Vi har kompetensen som krävs för att förstå vilka kunskaper och egenskaper som behövs för att nå framgång i ekonomifunktionens alla olika positioner.

Gazella är din partner genom karriären. Våra rådgivare är ditt expertstöd i allt som rör ditt arbetsliv.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Gazella vid frågor eller funderingar!