Internrevisor

 Revidera ett företags, organisations eller en verksamhets processer och arbete – det sammanfattar internrevisorns uppgift

Egenskaper/Kompetens Internrevisor

En utmärkande egenskap i rollen som internrevisor är personlig lämplighet. Lika viktigt som att du har kompetens inom standarder, processer och arbetssätt, lika viktigt är att du är objektiv, nyfiken, granskande, har personkännedom och kan utföra bra intervjuteknik.

En internrevisor bör upprätthålla flera principer så som integritet, objektivitet, förtroende och skicklighet. Kompetensmässigt krävs oftast kortare utbildningar men ibland mer inom revision. Dessa principer bör sedan tillämpas i internrevisonarbetet tex genom att utföra arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt.

Ansvar Internrevisor

Med hjälp av olika regelverk kan en internrevisor tillämpa t.ex. den yrkesetiska koden. Dessutom finns det praktisk vägledning som är en detaljerad vägledning av internrevisionsaktiviteter som inkluderar både processer och rutiner, verktyg och program för tekniker.

Man kan revidera ett helt företag, eller bara en process. Eller annan sorts inriktning. Vissa som börjar som internrevisor arbetar även med att revidera din organisations partners, oftast leverantörer.

Internrevisor och processer

Praktiskt ser rollen ut på så sätt att man intervjuar anställda, oftast med större fokus på eventuell processägare. Man skriver eventuellt avvikelser i processer. Dessa är viktiga att skriva på korrekt sätt, lättförståeligt med anledning och källa till bevis. Man skriver även rapport som övergripande berättar resultat av revision.

  • Vad fungerade bra i processen?
  • Vad var dåligt?
  • Vad ska följas upp under nästa revision?

Arbetsuppgifter

Som internrevisior utför du ditt arbete internt inom en  organisation, företag eller annan verksamhet. Internrevisionen är en ögonblicksbild och inte hela sanningen. Ögonblicksbilden ska med hjälp av förberedelsearbetet sättas in i en kontext och i ett sammanhang. Målet med att genomföra revision är ett verktyg för att ta temperaturen för en specifik verksamhet, att det fungerar som det är beskrivet och tänkt att fungera. Syftet är att ständigt förbättra verksamheten.

Internevisiorn ska arbeta objektivt, enligt god revisionssed – så kallad yrkesetisk kod, kvalitetssäkrat, med integritet och förtroende samt med god kompetens. Interna revisionen handlar om att ge företagens ledning samt styrelse en klar bild hur vardagen inom företaget fungerar, dess viktigaste processer samt rutiner inkluderat.

Internrevision ger en helhetsbild

Som internrevisor arbetar du också olika beroende på företaget. Vissa typer av företag har särskilda krav för hur interna revisionen bör skötas. Alla företag har inte internrevision som ett krav, men kan ändå vara bra att genomföras.

Med hjälp av en internrevision kan företagets ledning få en helhetsbild på viktiga nyckeltal samt företagets situation, som sedan kan hjälpa vid intern kontroll, styrning och eventuell riskhantering. Dessa bidrar till att skapa trygghet för företagets ledning och ägare.

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.